Pristup informacijama

en

PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15, 69/22 dalje u tekstu: Zakon) Institut za arheologiju osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Instituta za arheologiju bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Službena osoba za informiranje Instituta za arheologiju: Mirella Đula Furjan, dipl.iur.; kontakt: mirella.djula-furjan@iarh.hr

Informacija je svaki podatak koji posjeduje Institut u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Međunarodna informacija je ona informacija koju je Institutu ustupila strana država ili međunarodna organizacija s kojom Institut surađuje ili joj je član.

Službena osoba za informiranje:

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik prava na pristup informacijama dužan je prvo obratiti se službenoj osobi za informiranje, podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva, kako bi ostvario svoje pravo na pristup informacijama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrazac zahtjeva možete pronaći niže.

Ukoliko je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Sukladno članku 18. stavku 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom na pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih za ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Ispunjen i vlastoručnim potpisom ovjeren obrazac molimo poslati putem

elektroničke pošte na e-adresu iarh@iarh.hr

na broj faksa +385 (0)1 6055-806

U Institutu je ustrojen upisnik sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04).

Napomena: U skladu s člankom 18. stavkom 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate propisuje Povjerenik za informiranje. (Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije)

RELEVANTNI ZAKONI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Godišnja izvješća

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.