Natječaji

en

NATJEČAJ - KNJIŽNIČAR

Na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/23-04/00030, Ur. broj: 533-03-23-0002) Institut za arheologiju, Zagreb, Jurjevska ulica 15, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na sistematizirano radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara ili obveza polaganja istog u zakonom propisanom roku, izvrsno vladanje engleskim jezikom u govoru i pismu. Posebni uvjeti za izbor: radno iskustvo u struci, obavezno poznavanje i primjena kataložnih standarda, te metoda i tehnika za kompjutersku obradu bibliotečnih fondova.

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo rada u visokoškolskim knjižnicama ili knjižnicama javnih instituta te posjeduju napredne vještine informacijske pismenosti, iskustvo u radu na digitalnim arhivima/repozitorijima, poznaju citatnu analizu i bibliografske baze podataka, spremni su na daljnje educiranje i usavršavanje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, odgovarajuću ispravu iz koje je vidljiv prosjek ocjena na studiju, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz o položenom stručnom ispitu, dokazi o završenim tečajevima i osposobljavanjima ukoliko se posjeduju (strani jezici, digitalne vještine, dodatne kvalifikacije i dr.). Nakon provedene uže selekcije kandidata, obavit će se razgovor. O datumu razgovora kandidati će biti obavješteni e-poštom (u prijavi molimo obavezno navesti e - adresu). Ukoliko kandidat ne pristupi razgovoru smatra će se da je odustao od natječajnog postupka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno: 1) čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; 2) čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, 3) čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz pisanu prijavu na Natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenim Zakonima. Popis dokaza za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno Zakonu navedenom pod 1) dostupan je na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dokazi se prilažu u neovjerenom presliku, a pristupnik predložen za zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike.

Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama». Natječaj se objavljuje i na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Instituta za arheologiju. Prijave slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za diplomiranog knjižničara”. Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave neće se razmatrati. Odluka o izboru bit će objavljena na mrežnoj stranici Instituta.

U Zagrebu, 17.05.2023.

done_all

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok nam drugi služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva. Za više informacija pogledajte našu Uporabu “Kolačića”.

Obavezni kolačići

toggle_off

Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.

Analitički kolačići

toggle_on

Kolačići koji služe za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.