Povijest Instituta

Institut je osnovan 26. siječnja 1961. godine na osnivačkoj sjednici Odlukom Odsjeka za povijest umjetnosti i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Institut za povijest umjetnosti i arheologiju.

Odlukom Savjeta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 15. svibnja 1965. godine (broj 59/1-195.) djeluje pod nazivom Arheološki institut. Dana 13. lipnja 1968. stekao je Odlukom Savjeta Sveučilišta u Zagrebu status samostalnog Arheološkog instituta Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljom Zakona o organizaciji znanstvenog rada i Odluke Republičkog savjeta za naučni rad od 23. prosinca 1976. godine Institut je integriran u Centar za povijesne znanosti, a od 9. rujna 1987. u Institut za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Rješenjem Ministarstva znanosti i tehnologije od 28. srpnja 1992. Institut je upisan u Registar znanstvenoistraživačkih organizacija pod nazivom Institut za arheologiju u Zagrebu.

Kao znanstvenoistraživačka organizacija, postao je stupanjem na snagu Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj 76/93.) javna ustanova nad kojom je Republika Hrvatska stekla osnivačka prava.
Na temelju Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti («Narodne novine» br. 96/93.), Rješenjem Ministarstva znanosti i tehnologije od 14. prosinca 1995., ustrojila ga je Vlada Republike Hrvatske kao javni Institut pod imenom Institut za arheologiju čiji je osnivač Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: osnivač).
Prava i dužnosti osnivača preuzima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).


Temeljna je zadača Instituta znanstveno istraživanje u području humanističkih znanosti u polju arheologije, poglavito u granama prapovijesne, antičke i srednjovjekovne arheologije i pratečim disciplinama.
Institut ostvaruje znanstvene programe od strateškog nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku te, zajedno s drugim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama, uspostavlja znanstvenu infrastrukturu od interesa za cjelokupni sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja.
Institut jamči: poštivanje međunarodnih konvencija i dogovora o zaštiti arheološke baštine i primjenu zakonskih odredaba u svrhu održavanja inventara hrvatske arheološke baštine i stvaranja arheoloških pričuva radi zaštite materijalnih dokaza koje če istraživati buduči naraštaji, uspostavljanje europskog kulturnog prostora, stvaranje zajedničkog europskog istraživačkog prostora, uvrštavanje hrvatske kulturne baštine u europski i svjetski kontekst, predstavljanje hrvatskog arheološkog nasliječa kao prvorazrednog segmenta kulturno-povijesnog turističkog resursa, poštivanje visokih etičkih mjerila u arheološkim i komplementarnim istraživanjima.
Program Instituta sastoji se od programa trajne znanstveno-istraživačke djelatnosti, ugovornih znanstvenih projekata, kolaborativnih programa te programa izdavačke i promidžbene djelatnosti vezane uz arheologiju.


Djelatnost Instituta obuhvača:
• sustavna znanstvena, razvojna i visokostručna istraživanja u području humanističkih znanosti u polju arheologije i to proučavanje prapovijesnog, antičkog i srednjovjekovnog, odnosno novovjekovnog razvoja na ozemlju Republike Hrvatske i na povijesnim prostorima Hrvata i njegovo interpretiranje unutar europskog i svjetskog konteksta, poglavito istraživanjem izvorišta nacionalne povijesti;
• znanstvena istraživanja i razvojna istraživanja u srodnim poljima u znanstvenom području humanističkih znanosti, kao i u područjima društvenih, biomedicinskih, biotehničkih, prirodnih i tehničkih znanosti u okviru kolaborativnih znanstvenih programa;
• sustavno objavljivanje rezultata znanstvenih, razvojnih i visokostručnih interdisciplinarnih istraživanja;
• sustavno pribavljanje novih arheoloških izvora i informacija pomoču raznolikih oblika arheološkog i interdisciplinarnog istraživanja na području Republike Hrvatske i u mečunarodnoj suradnji;
• ekspertnu elaboraciju i vrednovanje izvorne grače u koju je uključena dokumentacijska, interdisciplinarna laboratorijska i konzervatorska obrada i izrada istraživačkih izvješča;
• oblikovanje kompleksne slike arheološke topografije hrvatskog povijesnog prostora u mikro i makro regijama Republike Hrvatske, odnosno u okviru mečunarodne suradnje;
• organiziranje sustavnih arheoloških i interdisciplinarnih istraživanja na posebice iskazljivim nalazištima u okviru Arheoloških parkova uz uključivanje znanstvenog podmlatka iz Hrvatske i inozemstva;
• razradu teorije i metodologije arheologije kao znanstvene discipline i njihovu primjenu u okviru Arheološke škole u organizaciji i suradnji Instituta i obvezno Sveučilišta u Zadru ili Zagrebu i ostalih srodnih znanstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
• koordinaciju i metodologijsko usmjeravanje programa arheoloških istraživanja u Republici Hrvatskoj u cilju poštivanja mečunarodnih konvencija i dogovora o zaštiti arheološke baštine, uspostavljanja europskog kulturnog prostora i stvaranja zajedničkog europskog istraživačkog prostora;
• primjena zakonskih odredaba u svrhu održavanja inventara hrvatske arheološke baštine i stvaranja arheoloških pričuva radi zaštite materijalnih dokaza koje če istraživati buduči naraštaji;
• uvrštavanje hrvatske kulturne baštine u europski i svjetski kontekst, poglavito uz predstavljanje hrvatskog arheološkog nasliječa kao prvorazrednog segmenta kulturno-povijesnog resursa;
• poštivanje primjene visokih etičkih mjerila u arheološkim i komplementarnim istraživanjima;
• oblikovanje, ustroj i razrada ARHINDOKS-a (ARHeološkog INformatičkog DOKumentacijskog Središta) kao središnje banke podataka o evidenciji arheoloških nalazišta u Republici Hrvatskoj;
• računalnu i srodnu djelatnost u svrhu razrade suvremene arheološke i dokumentacijske infrastrukture Instituta preko lokalne mreže (ETERnet) i mrežnog priključka na CARNet;
• uspostavljanje arheološke i interdisciplinarne mreže znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva;
• vočenje nakladničke djelatnosti na polju arheologije uz objelodanjivanje temeljnih izvora i rezultata znanstvenoga rada, poglavito u obliku primarnih, odnosno sekundarnih i tercijarnih publikacija te na mrežnoj stranici Instituta i hrvatske znanstvene bibliografije Nacionalne i sveučilišne knjižnice;
• suradnju pri znanstvenom osposobljavanju te održavanju i razvoju znanstvene infrastrukture;
• pružanje savjetničkih usluga, izradba elaborata i ekspertiza za potrebe osnivača i drugih naručitelja, osobito u vezi sa statusom i položajem arheologije;
• popularizaciju rezultata znanstvenih i stručnih arheoloških istraživanja u medijima i na mrežnim stranicama Instituta;
• knjižničarsko-dokumentacijsku djelatnost;
• suradnju sa srodnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu u provedbi znanstvenih istraživanja na polju arheologije te interdisciplinarnih istraživanja na području humanističkih znanosti, odnosno na ostalim područjima znanosti;
• suradnju s visokim učilištima u izvočenju studijskih programa u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju u skladu sa Zakonom i potpisanim ugovorima s visokim učilištima;
• organizaciju mečunarodnih i tuzemnih znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, simpozija, videokonferencija i radionica na polju arheologije;
• organizaciju podružnica Instituta;
• provedba dijela postupka izbora u znanstvena i suradnička zvanja, u skladu sa Zakonom i Statutom.
Institut može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.