Natječaj za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent

INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, Ulica Ljudevita Gaja 32, 10000 ZAGREB raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent – doktorand u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje arheologije, na temelju natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme od 4 godine, odnosno dok traje projekt ili njegova dionica na kojoj je kandidat angažiran, s punim radnim vremenom, na istraživačkom projektu „Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba – TransFER“ (IP – 2016-06-5047) - 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

Pristupnici/ice na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene odredbama članka 40., 42. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij, pismo preporuke najmanje jednoga sveučilišnog nastavnika ili istraživača u znanstvenom zvanju.

Dodatni uvjeti koji donose prednost na natječaju su: sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni znanstveni i stručni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim skupovima, motiviranost za istraživački rad, iskustvo u terenskim arheološkim istraživanjima, diplomski rad ili magistarski rad s temom iz srednjovjekovne arheologije ili arheoloških interdisciplinarnih istraživanja, dosadašnja priznanja, nagrade za izvrsnost u studiranju.

Prednosti osiguravaju i stručna usavršavanja vezana uz struku, upisani doktorski studij iz arheologije, poznavanje rada u AutoCAD-u i QGIS-u, poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu, vozačka dozvola B kategorije.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis s kontakt podacima, ovjerenu presliku diplome, ovjereni prijepis svih ocjena sa studija s izračunatom prosječnom ocjenom, pismo preporuke, bibliografiju radova i popis sudjelovanja na znanstvenim skupovima (ako je primjenjivo), dokaz o upisu na doktorski studij (ako je primjenjivo), dokaze o stupnju poznavanja engleskog jezika (ako je primjenjivo) te ostale podatke koje pristupnici smatraju relevantnima.

Institut zadržava pravo provođenja intervjua za one pristupnike/ice za suradničko radno mjesto asistenta koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, a o kojem će isti biti obaviješteni elektroničkim putem. Zainteresirani kandidati se pozivaju da prije prijave na Natječaj u Upravi Instituta za arheologiju (iarh@iarh.hr) zatraže uvid u dokument Plana razvoja karijere doktoranda na istraživačkom projektu TransFER.

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS). Dokumentaciju slati na adresu: Institut za arheologiju, Ulica Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Zagrebu, 30. svibnja 2018.

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.