NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Instituta za arheologiju

Upravno vijeće Instituta za arheologiju,

10000 Zagreb, Jurjevska ulica 15

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) te članka 44. Statuta Instituta za arheologiju (travanj 2014.), a u skladu s Odlukom Upravnoga vijeća Instituta za arheologiju (Ur. broj: 592/2021), raspisuje se           

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Instituta za arheologiju (m/ž).

Ravnatelj Instituta za arheologiju imenuje se na vrijeme od 4 godine. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika, da je istaknuti znanstvenik u području djelatnosti Instituta te da ima međunarodni ugled i iskustvo u vođenju i upravljanju znanstvenim projektima, programima ili ustanovama.

Pristupnici su obvezni pismenoj prijavi priložiti sljedeće dokumente:

  • - životopis s popisom istraživačkih projekata
  • - dokaz o stečenome akademskom stupnju doktora humanističkih znanosti, polje arheologija
  • - odluku o izboru ili dokaze o ispunjavanju uvjeta najmanje za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje arheologija
  • - bibliografiju najvažnijih radova uz CROSBI ispis
  • - potvrdu o duljini radnoga staža
  • - dokaz o državljanstvu
  • - uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
  • - prijedlog Plana rada Instituta za arheologiju za mandatno razdoblje, a koji obvezno treba sadržavati osobnu viziju i misiju ustanove za mandatno razdoblje, pri čemu je naglasak na organizacijskim i upravljačkim sposobnostima pristupnika.

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnika predočit će se izvornik ili ovjereni preslik. Natječaj se objavljuje u «Narodnim novinama» i na mrežnim stranicama Instituta za arheologiju.

Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Pristupnik koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti kod prijema prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama». Prijave slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za ravnatelja Instituta za arheologiju”. O rezultatu natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 17.11.2021.

    

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.