NATJEČAJ – voditelj odjeljka za materijalno – financijske i računovodstvene poslove

Na osnovi suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Klasa: 640-02/21-04/00211, Ur. broj: 533-03-21-0003) Institut za arheologiju, Zagreb, Jurjevska ulica 15, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na sistematizirano radno mjesto – voditelj odjeljka za materijalno – financijske i računovodstvene poslove (položaj I. vrste) Instituta, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Uvjeti:

  • - opći uvjet za zasnivanje radnoga odnosa sukladno Zakonu o radu
  • - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskoga smjera, ili stečeni VSS ekonomskoga smjera prema ranije važećim propisima
  • - najmanje dvije godine radnoga iskustva u struci
  • - poznavanje rada na računalu u računovodstvenim programima proračunskoga korisnika
  • - probni rad 6 mjeseci.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o stečenome stupnju obrazovanja
  3. dokaz o radnome iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
  4. uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Kandidati mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu.

Prednost imaju kandidati koji su upoznati sa standardima financijskog izvještavanja, poznavanja proračunskoga računovodstva, poreznih propisa, aplikacije Registar zaposlenih u javnom sektoru i COP-u, engleskoga jezika kao i oni s iskustvom rada na EU projektima.

Nakon provedene uže selekcije kandidata, obavit će se razgovor. O datumu razgovora kandidati će biti obavješteni e-poštom (u prijavi obavezno navesti e - adresu).

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnika predočit će se izvornik ili ovjereni preslik. Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnoga postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Pristupnik koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti kod prijema prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama». Natječaj se objavljuje i na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Instituta za arheologiju. Prijave slati na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za voditelja računovodstva”. O rezultatu natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 12. siječnja 2022.

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.