NATJEČAJ - stručni savjetnik na projektu

Na temelju odluke ravnatelja Instituta za arheologiju raspisuje

NATJEČAJ

za prijam zaposlenika na radno mjesto stručni savjetnik na projektu

 -1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do 30. lipnja 2021. godine uz mogućnost produžetka, a za vrijeme trajanja projekta Danube Transnational Programme (DTP3-359-2.2-Living Danube Limes)

Uvjeti: VSS, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja arheologije, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, obvezno poznavanje engleskog  i talijanskog jezika, poznavanje rada u Autodesk AutoCAD softwareu vezano za izradu arheološke nacrtne i foto dokumentacije, položen stručni ispit za zvanje dokumentarista/kustosa, poznavanje osnova arheološke mikromorfologije tla, vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su obvezni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto na koje se prijavljuju te:

- životopis s popisom arheoloških istraživanja,

- presliku diplome,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj

  evidenciji o radnom stažu,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci  

- i ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

Preslike dokumenata ne moraju biti ovjerene.

Prijavom na natječaj, pristupnici i pristupnice su izričito suglasni da Institut za arheologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Institut za arheologiju, Jurjevska ulica 15, Zagreb, s naznakom "za natječaj". Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zagreb, 5. svibnja 2021.

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.