Kulturna interakcija u Isi: Tragom akulturacijskih procesa u jednoj od najmlađih grčkih naseobina

Isa (Issa) je jedna od najmlađih grčkih naseobina, mali, ali regionalno uspješni polis, koji je tijekom prve polovice 4. st. pr. n. e. osnovan na srednjedalmatinskom otoku Visu. Najveći procvat doživljava tijekom helenizma, kada je jedna od značajnih jadranskih trgovačkih postaja, a imala je i snažan utjecaj na razvitak lokalih i regionalnih kulturnih identiteta. Identiteti Ise i njenih stanovnika oblikuju se u sklopu procesa akulturacije, interakcijom između novopridošlih Grka i domorodačkih zajednica, ali i dinamikom kulturnih kontakata koje su održavani preko jadranskih i mediteranskih plovnih puteva. Time se interpretacije isejskih identiteta polako odmiču od koncepta 'helenizacije' i primiču idejama o suživotu i sferi kulturnog međudjelovanja, s naglaskom na aktivnim djelovanjem svih sudionika u kreiranju slojevitih, i multikulturalnih identiteta ove nove hibridne kulture, isejske.

Marina Ugarković

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.