Dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znanstvena savjetnica – drugi izbor (trajno zvanje)

E-mail: [javascript protected email address]

Tel: +385-1-615-1905

Rođena je 1963. u Varaždinu, a školovanje završava u Zagrebu. Godine 1988. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava studij jednopredmetne arheologije. Magistarski rad pod naslovom „Srednjovjekovna nalazišta sjeverne Hrvatske – Stanje istraživanja i statistika srednjovjekovnih lokaliteta kontinentalnog dijela Republike Hrvatske do 1991. Godine“, obranila je 1992. te 1999. doktorsku disertaciju pod naslovom „Arheološka slika naselja savsko-dravskog međurječja Hrvatske od 10. do 13. Stoljeća“ na Odsjeku za arheologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od studenog 1989. zaposlena je u Institutu za arheologiju, od godine 2011. u zvanju znanstveni savjetnik.

Od 1997. do 1999. bila je koordinatorica na bilateralnom međunarodnom projektu sa Slovenijom pod nazivom „Sustavi utvrda između Šentjerneja i Samobora s posebnim naglaskom na Gorjance/Žumberak i u dolinama rijeka Krke i Kupe.“ Od 1998. do 2001. vodila je projekt za mlade znanstvenike pod naslovom „Tipološko-kronološka analiza keramike u sjevernoj Hrvatskoj – 10.-13. Stoljeće“. Od 2002. do 2006. vodila je znanstveni projekt Instituta za arheologiju odobren od strane MZOŠ-a pod naslovom „Arheološka slika srednjovjekovnih naselja Podravine“. Od 2007. do 2013. voditeljica je znanstvenog projekta pod naslovom „Srednjovjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvora“, a godine 2010. do 2013. postala je voditeljicom znanstvenog programa pod nazivom „Geneza i kontinuitet materijalne kulture Hrvata“ koji obuhvaća šest znanstvenih projekta Instituta za arheologiju. U vremenu od 2010. do 2012. obnašala je dužnost pomoćnice ravnatelja Instituta za arheologiju.

1990. nagrađena je stručnom stipendijom za boravak u Aquilei (Italiji) gdje je pohađala seminar „Protostoria e storia di Aquilei e dell' arco Adriatico“. Dobitnica je godišnje nagrade "Josip Brunšmid" Hrvatskog arheološkog društva za znanstvenu monografiju "Podravina u ranom srednjem vijeku" 2012.

Tijekom 1997. pokrenula je prva samostalna probna arheološka iskopavanja na lokalitetu Orešac-Luka te potom probna istraživanja lokaliteta Zvonimirovo – vrt kuće 34 kraj Virovitice, od kada je kontinuirano voditeljicom sustavnih, ciljanih znanstvenih arheoloških istraživanja više lokaliteta u okolici Torčeca (Ledine, Cirkvišče, Gradić, Blaževo pole, Prečno pole I, Pod Panje, Pod Gucak, Rudičevo), zatim sustavnih istraživanja ranosrednjovjekovnog radioničkog kompleksa Virje-Volarski breg i Sušine. Voditeljicom je i istraživanja na velikim infrastrukturnim projektima zaštite kulturne baštine na trasama autocesta (Virovitica – Brekinja i Osijek – Jagodnjak), te kao zamjenica voditeljice na projektima Virovitica – Korija, Plemićki grad Vrbovec, Crkvari – crkva sv. Lovre, Buzadovec-Vojvodice i Novi Čeminac-Remanec, Krčevine, a sudjelovala je i u brojnim arheološkim iskopavanjima diljem Hrvatske.

Od 2007. sudjeluje u održavanju individualne poslijediplomske nastave na doktorskom studiju arheologije te je član komisija za ocjene poslijediplomskih znanstvenih magistarskih i doktorskih radova iz arheologije kao i stručnih povjerenstava za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja u humanističkim znanostima, polje arheologija, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „Groblja i pogrebni običaji u srednjem i ranom novom vijeku na prostoru sjeverne Hrvatske“ (Institut za arheologiju, Zagreb, 2014.).

Suautorica je muzejske izložbe „Nova arheološka istraživanja u Podravini“, postavljene u Muzeju grada Koprivnice 2003., a sudjeluje i u realizaciji izložbe „Zaštitna arheologija višeslojnih nalazišta Virje – Volarski breg“ (2008., 2010) i „Delovi – Grede 1“ (1982.), održane u Muzeju grada Koprivnice 2011. Suautorica je muzejske izložbe „Arheološko nalazište Buzadovec-Vojvodice“ (Vrbovec, 2013.) koja je danas dio stalnog arheološkog postava Muzejske zbirke POU Vrbovec, Dvorac Patačić.

Od 2005. član je Uredništva znanstvenog časopisa „Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu“ te do 2013. član Izdavačkog savjeta časopisa „Anali Instituta za arheologiju“. Član je uredničkog vijeća časopisa „Cris, Časopis Povijesnog društva Križevci“ od 2003. te časopisa „Podravina, Časopis za multidisciplinarna istraživanja“ od 2012. Član je Uredničkog vijeća i inozemnog časopisa „Studia archaeologica Slovaca mediaevalia“ koji izdaje Slovanská akamémia vied, Filozoficá fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (II/1999. i III-IV/2000-2001.). Glavna je i izvršna urednica nekoliko monografija koje se bave srednjovjekovnim temama, i recenzent više monografskih renomiranih znanstvenih djela hrvatske arheologije. Član je Hrvatskog arheološkog društva od 1982.

Znanstveni interesi - rani srednji vijek, razvijeni srednji vijek, naselja, keramika, talioničke radionice, talioničke peći, prerada željezne rudače.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=170984

https://iarh.academia.edu/TajanaSekeljIvan%C4%8Dan

Ova web-stranica rabi “kolačiće” kako bi vam pružila čim bolje iskustvo pregleda našeg sadržaja… Prihvaćam.